Fábrica vidrio entorno Masnou. Barcelona.

La Direcció de RAMON CLEMENTE estableix, com un objectiu prioritari, l’obtenció de serveis i productes amb índexs òptims de qualitat, a fi de satisfer les necessitats dels nostres clients actuals i futurs, i ser en tot moment respectuosos amb el medi ambient.

És feina de la Direcció de l’empresa fomentar i exigir a tots i cada un dels treballadors una presa de consciència en qualitat i medi ambient i potenciar i donar suport a totes les activitats que permetin millorar permanentment el servei i el producte oferts als nostres clients.

Les activitats realitzades a RAMON CLEMENTE estan encaminades a aportar la màxima qualitat al client de manera sostenible. Per això, hem dissenyat una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics al nostre abast, en quatre línies bàsiques:
QUALITAT DEL PRODUCTE:

 • Compliment de les especificacions definides pel client.
 • La qualitat dels productes fabricats a un preu competitiu constitueix un avantatge estratègic enfront dels nostres competidors.
 • Control de la matèria prima utilitzada.
 • Control de qualitat en tots els processos.

QUALITAT DEL SERVEI:

 • La qualitat s’obté amb una bona planificació i execució.
 • Compliment del termini d’entrega acordat amb els clients.
 • El mètode d’obtenir qualitat és planificar i prevenir en comptes de corregir a posteriori.

QUALITAT DE GESTIÓ:

 • La formació del personal, per assegurar la millora contínua, és una bona mesura de prevenció i motivació del personal.
 • Optimització dels recursos disponibles.
 • Millora de la imatge d’empresa en el seu entorn.
 • Enfortir la competitivitat mitjançant la satisfacció dels clients.

GESTIÓ AMBIENTAL:

 • Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen en els processos i introduir les millores necessàries per tal de protegir de manera eficaç les persones, les instal·lacions i l’entorn, i ajudar a una minimització de la contaminació i les seves possibles conseqüències.
 • Desenvolupar i aplicar en tot l’àmbit de l’empresa unes bones pràctiques ambientals.
 • Complir amb els requisits legals i reglamentaris i també amb els compromisos adquirits amb el client i la resta de parts interessades.
LA DIRECCIÓ