Fábrica vidrio entorno Masnou. Barcelona.

La direcció de RAMON CLEMENTE estableix com un objectiu prioritari l’obtenció de serveis i productes amb alts índexs de qualitat, a fi de superar les expectatives dels seus clients actuals i futurs, tot promovent sempre la millora contínua, garantint el compliment de la legislació vigent i protegint en tot moment el medi ambient.

És tasca de la direcció de l’empresa comunicar, fomentar i exigir a tots i cadascun dels empleats i les parts interessades, tant internes com a externes a l’organització, una presa de consciència en matèria qualitat i medi ambient, tot potenciant i donant suport a totes les activitats que permetin millorar el servei i producte ofert als nostres clients, gestionar els riscos i les oportunitats i prevenir la contaminació ambiental.

Totes les activitats realitzades a RAMON CLEMENTE estan encaminades a aportar la màxima qualitat al producte amb un ús sostenible dels recursos. Per això, s’ha dissenyat una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics al nostre abast, en quatre línies bàsiques:

 

QUALITAT DEL PRODUCTE:

 • Compliment de les especificacions i els requisits definits.
 • Qualitat dels productes fabricats a un preu competitiu.
 • Control de la matèria primera, productes i serveis subministrats externament.
 • Control de qualitat en tots els processos i les etapes, alhora que es verifica que es compleixen els criteris d’acceptació amb els recursos apropiats de seguiment i mesurament.

 

QUALITAT DEL SERVEI:

 • Planificació i control operacional adequat a totes les àrees i els processos.
 • Compliment del termini de lliurament acordat amb els clients.
 • Implementació de la producció sota condicions controlades mantenint la infraestructura i l’ambient apropiat per a l’operació.

 

QUALITAT DE GESTIÓ:

 • Formació, motivació i conscienciació del personal, per assegurar la millora contínua.
 • Optimització dels recursos humans disponibles i la gestió del seu coneixement.
 • Millora de la imatge d’empresa en el seu entorn i àmbit d’actuació.
 • Enfortiment de la competitivitat a tots els nivells de l’organització.
 • Determinació de riscos i oportunitats amb la finalitat d’augmentar els efectes desitjables i reduir els no desitjats.

 

GESTIÓ AMBIENTAL:

 • Identificació i avaluació dels aspectes ambientals que intervenen en els processos, tot introduint-hi les millores necessàries, amb la finalitat de protegir de manera eficaç les persones, les instal·lacions i l’entorn de treball, amb la qual cosa l’objectiu se centra a prevenir la contaminació i minimitzar-ne les possibles conseqüències.
 • Desenvolupament i aplicació amb autoritat en tot l’àmbit de l’empresa d’unes bones pràctiques ambientals.
 • Compliment dels requisits legals i reglamentaris, així com els compromisos adquirits amb el client i les altres parts interessades.

 

LA DIRECCIÓ / 2018